Czas
Kursy
1.01
1000
Tak - Nie Tak Nie data
Ju Wenjun 4626 2024
2.20 1.58 27.05. 17:00
Lei T. 4627 2024
3.50 1.25 27.05. 17:00
Koneru H. 4632 2024
5.75 1.10 27.05. 17:00
Muzychuk A. 4641 2024
11.00 -1.00 27.05. 17:00
Vaishali R.B. 4651 2024
5.50 1.10 27.05. 17:00
Cramling P. 4653 2024
50.00 -1.00 27.05. 17:00
Tak - Nie Tak Nie data
Carlsen M. 4591 2024
1.65 2.08 27.05. 17:00
Nakamura H. 4592 2024
6.25 1.08 27.05. 17:00
Firouzja A. 4594 2024
11.00 -1.00 27.05. 17:00
Caruana F. 4603 2024
8.00 1.04 27.05. 17:00
Ding L. 4611 2024
13.00 -1.00 27.05. 17:00
Praggnanandhaa R. 4612 2024
8.75 1.03 27.05. 17:00